Commit d5aa2fc9 authored by Thomas Citharel's avatar Thomas Citharel 🏃🏻
Browse files

Merge branch 'weblate-framacalc-main' into 'master'

Translations update from Weblate

See merge request !16
parents cfc79de6 026b307e
Pipeline #460812 passed with stages
in 3 minutes and 5 seconds
......@@ -57,3 +57,17 @@ garden:
md: |-
Per participar al desvolopament del logicial, prepausar de melhoraments
o simplament lo telecargar, anatz sul [site de desvolopament](@:src.calc)
hos:
intro:
btn-create-a-calc: Crear un calc
btn-tour: Guida
name: Nom del calc
copy: Copiar lo ligam
title: '@:txt.calc'
subtitle: Partejatz vòstres tablèus e collaboratz !
btn-create: Crear
link: Ligam de partejar
copied: Ligam copiat !
more: Ne saber mai a prepaus de @:txt.calc
what:
title: Qu’es aquò ?
......@@ -36,3 +36,35 @@ how: "## Особливості\n\n- Спільне редагування (кі
\nДокументами @:color.calc легко ділитися (просто вкажіть адресу),\nдля експорту,\
\ зберігаються автоматично та залишаються завжди доступними через інтернет\n\nПотрібна\
\ [демонстрація]({link})?"
hos:
intro:
btn-create-a-calc: Створити calc
btn-create: Створити
btn-tour: Посібник
name: Назва Calc
title: '@:txt.calc'
subtitle: Діліться своїми таблицями для спільної роботи!
more: Дізнайтеся більше про @:txt.calc
link: Посилання для поширення
copy: Копіювати посилання
copied: Посилання скопійовано!
what:
title: Що це?
md: "«Calc» це онлайн таблиця для спільної роботи. Ваші дані автоматично\nзберігаються\
\ в інтернеті, і ваші друзі можуть працювати з документом\nразом з вами (просто\
\ надайте їм адресу).<br />\nПереглядайте всі зміни в режимі реального часу!\n\
\nПрацюйте разом з вашими записами обліку, опитуваннями, вмістом, зустрічами\n\
та з багато чим іншим!<br />\nХочете [демонстрацію]({link})?\n\n### Основні\
\ можливості\n\n- Спільне редагування в режимі реального часу\n- Постійне та\
\ автоматичне резервне копіювання\n- Історія\n- Анотації до комірок\n- Багато\
\ функцій доступні (статистика, фінансова, математика, текст тощо)\n- Основні\
\ графіки (гістограма, лінії, точки)\n- Експорт до HTML або CSV"
limit:
btn-cgu: Умови користування
desc: "## Обмеження\n\n@:txt.calc має деякі обмеження:\n\n- Таблиці **видаляються\
\ за {days} днів бездіяльності** (без доступу,\n без змін), щоб уникнути надмірному\
\ зростанню нашої бази даних\n- вони можуть містити лише до **{rows} рядків**\n\
- Неможливо створити багато вкладок таблиць\n або імпортувати в OpenDocument\
\ або файли Microsoft Office\n\nЦя послуга пропонується за прийняття наших умов\n\
і може бути модерована відповідно до політики нашої модерації."
btn-moderation: Хартія модерації
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment