Commit 90fd6ee3 authored by Luc Didry's avatar Luc Didry
Browse files

Merge branch 'weblate-lutim-default-theme' into 'development'

Translations update from Weblate

See merge request !70
parents 17f0beb7 acc4c584
Pipeline #233936 passed with stages
in 5 minutes and 15 seconds
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"PO-Revision-Date: 2020-03-09 16:23+0000\n"
"Last-Translator: Luc Didry <luc@framasoft.org>\n"
"PO-Revision-Date: 2020-04-04 10:08+0000\n"
"Last-Translator: spf <spf@framasoft.org>\n"
"Language-Team: French <https://weblate.framasoft.org/projects/lutim/"
"default-theme/fr/>\n"
"Language: fr\n"
......@@ -352,7 +352,7 @@ msgid ""
"these details."
msgstr ""
"Seules les images envoyées avec ce navigateur seront listées ici. Les "
"détails sont stockées en localStorage : si vous supprimez vos données "
"détails sont stockés en localStorage : si vous supprimez vos données "
"localStorage, vous perdrez ces détails."
#: themes/default/templates/about.html.ep:16
......
......@@ -3,7 +3,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"PO-Revision-Date: 2020-04-01 13:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-04-04 10:08+0000\n"
"Last-Translator: Balázs Meskó <mesko.balazs@fsf.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <https://weblate.framasoft.org/projects/lutim/"
"default-theme/hu/>\n"
......@@ -185,7 +185,7 @@ msgstr "Galériahivatkozás"
#: themes/default/templates/partial/common.js.ep:116 themes/default/templates/partial/common.js.ep:134
msgid "Hit Ctrl+C, then Enter to copy the short link"
msgstr ""
msgstr "Nyomjon Ctrl+C-t, majd Entert a rövid hivatkozás másolásához"
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:47
msgid "Homepage"
......@@ -208,6 +208,8 @@ msgid ""
"If the files are deleted if you ask it while posting it, their SHA512 "
"footprint are retained."
msgstr ""
"Ha a fájlok törlésre fognak kerülni, mert így kérte feltöltéskor, akkor az "
"SHA512-ujjlenyomat megmarad."
#: themes/default/templates/index.html.ep:181 themes/default/templates/index.html.ep:221
msgid "Image URL"
......@@ -215,11 +217,11 @@ msgstr "Kép URL"
#: lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:141 themes/default/templates/raw.html.ep:2
msgid "Image delay"
msgstr ""
msgstr "Kép késleltetése"
#: themes/default/templates/partial/common.js.ep:157
msgid "Image deleted"
msgstr ""
msgstr "Kép törölve"
#: lib/Lutim/Controller/Image.pm:753
msgid "Image not found."
......@@ -227,7 +229,7 @@ msgstr "A kép nem található."
#: themes/default/templates/myfiles.html.ep:113
msgid "Import localStorage data"
msgstr ""
msgstr "Helyi tároló adatainak importálása"
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:69
msgid "Informations"
......@@ -279,17 +281,19 @@ msgstr "Közösségi média megosztási hivatkozások"
#: themes/default/templates/login.html.ep:8
msgid "Login"
msgstr ""
msgstr "Bejelentkezés"
#: themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:33
msgid "Logout"
msgstr ""
msgstr "Kijelentkezés"
#: themes/default/templates/zip.html.ep:7
msgid ""
"Lutim can't zip so many images at once, so it splitted your demand in "
"multiple URLs."
msgstr ""
"A Lutim nem tud ennyi fájlt összecsomagolni, így felosztotta a kérését több "
"URL-re."
#: themes/default/templates/about.html.ep:4
msgid ""
......@@ -297,6 +301,8 @@ msgid ""
"also the name of the free (as in free speech) software which provides this "
"service."
msgstr ""
"A Lutim egy ingyenes és anonim képmegosztó-szolgáltatás. Ez a szolgáltatás "
"mögött álló szabad szoftver neve is."
#: themes/default/templates/about.html.ep:25
msgid "Main developers"
......@@ -308,7 +314,7 @@ msgstr "Markdown szintaxis"
#: themes/default/templates/partial/myfiles.js.ep:149
msgid "Modify expiration delay"
msgstr ""
msgstr "Lejárait dátum módosítása"
#: themes/default/templates/myfiles.html.ep:7 themes/default/templates/partial/navbar.html.ep:18
msgid "My images"
......@@ -332,6 +338,9 @@ msgid ""
"stored in localStorage: if you delete your localStorage data, you'll loose "
"these details."
msgstr ""
"Csak az ezzel a böngészővel elküldött képek fognak itt megjelenni. A "
"részletek a helyi tárolóban tároltak: ha törli a helyi tároló adatait, akkor "
"elveszíti ezeket a részleteket."
#: themes/default/templates/about.html.ep:16
msgid ""
......@@ -343,11 +352,11 @@ msgstr ""
#: themes/default/templates/login.html.ep:12
msgid "Password"
msgstr ""
msgstr "Jelszó"
#: themes/default/templates/zip.html.ep:12
msgid "Please click on each URL to download the different zip files."
msgstr ""
msgstr "Kattintson az egyes URL-ekre, hogy letöltse a különböző ZIP-fájlokat."
#. (config('contact')
#: themes/default/templates/about.html.ep:19
......@@ -596,7 +605,7 @@ msgstr ""
#: themes/default/templates/zip.html.ep:6
msgid "You asked to download a zip archive for too much files."
msgstr ""
msgstr "Túl sok fájl letöltését kérte ZIP-archívumként."
#: themes/default/templates/about.html.ep:8
msgid ""
......@@ -606,15 +615,15 @@ msgstr ""
#: lib/Lutim/Controller/Authent.pm:27
msgid "You have been successfully logged in."
msgstr ""
msgstr "Sikeresen bejelentkezett."
#: lib/Lutim/Controller/Authent.pm:66 themes/default/templates/logout.html.ep:3
msgid "You have been successfully logged out."
msgstr ""
msgstr "Sikeresen kijelentkezett."
#: themes/default/templates/gallery.html.ep:31
msgid "Zoom in/out"
msgstr ""
msgstr "Nagyítás/kicsinyítés"
#: themes/default/templates/about.html.ep:27
msgid "and on"
......@@ -622,23 +631,23 @@ msgstr ""
#: themes/default/templates/about.html.ep:40
msgid "arabic translation"
msgstr ""
msgstr "arab fordítás"
#: themes/default/templates/about.html.ep:27
msgid "core developer"
msgstr ""
msgstr "fő fejlesztő"
#: lib/Lutim.pm:348 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:145 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:159 lib/Lutim/Command/cron/stats.pm:176 themes/default/templates/index.html.ep:3 themes/default/templates/myfiles.html.ep:3 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:21 themes/default/templates/partial/raw.js.ep:4 themes/default/templates/raw.html.ep:6
msgid "no time limit"
msgstr ""
msgstr "nincs időkorlát"
#: themes/default/templates/about.html.ep:38
msgid "occitan translation"
msgstr ""
msgstr "okcitán fordítás"
#: themes/default/templates/about.html.ep:27
msgid "on"
msgstr ""
msgstr "be"
#: themes/default/templates/about.html.ep:39
msgid "paste image to upload ability"
......@@ -646,15 +655,15 @@ msgstr ""
#: themes/default/templates/about.html.ep:41
msgid "russian translation"
msgstr ""
msgstr "orosz fordítás"
#: themes/default/templates/about.html.ep:36
msgid "spanish translation"
msgstr ""
msgstr "spanyol fordítás"
#: themes/default/templates/about.html.ep:28
msgid "webapp developer"
msgstr ""
msgstr "webalkalmazás-fejlesztő"
#: themes/default/templates/about.html.ep:24
msgid "For more details, see the <a href=\"https://framagit.org/fiat-tux/hat-softwares/lutim\">homepage of the project</a>."
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment