Verified Commit 986e7793 authored by Luc Didry's avatar Luc Didry

Allow to choose your language

parent 377a48bd
......@@ -11,6 +11,7 @@ Revision history for Lufi
- Update sjcl.js
- Mitigate genRandomKey exception risk
- Add report file link in the navbar
- Allow to choose your language
0.02.2 2017-09-18
- Fix cron tasks bug
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ requires 'Mojolicious::Plugin::Mail';
requires 'Mojolicious::Plugin::GzipStatic';
requires 'Mojolicious::Plugin::StaticCache';
requires 'Mojolicious::Plugin::CSPHeader';
requires 'Mojolicious::Plugin::FiatTux::Helpers', '== 0.01', url => 'https://framagit.org/luc/mojolicious-plugin-fiattux-helpers/-/archive/0.01/mojolicious-plugin-fiattux-helpers-0.01.tar.gz';
requires 'Mojolicious::Plugin::FiatTux::Helpers', '== 0.06', url => 'https://framagit.org/luc/mojolicious-plugin-fiattux-helpers/-/archive/0.06/mojolicious-plugin-fiattux-helpers-0.06.tar.gz';
requires 'Mojolicious::Plugin::FiatTux::GrantAccess', '== 0.05', url => 'https://framagit.org/luc/mojolicious-plugin-fiattux-grantaccess/-/archive/0.05/mojolicious-plugin-fiattux-grantaccess-0.05.tar.gz';
requires 'EV';
requires 'Filesys::DiskUsage';
......
......@@ -428,10 +428,10 @@ DISTRIBUTIONS
Filesys::DfPortable 0.85
requirements:
ExtUtils::MakeMaker 0
Filesys-DiskUsage-0.11
pathname: M/MA/MANWAR/Filesys-DiskUsage-0.11.tar.gz
Filesys-DiskUsage-0.12
pathname: M/MA/MANWAR/Filesys-DiskUsage-0.12.tar.gz
provides:
Filesys::DiskUsage 0.11
Filesys::DiskUsage 0.12
requirements:
ExtUtils::MakeMaker 0
File::Basename 0
......@@ -601,6 +601,13 @@ DISTRIBUTIONS
Mozilla::CA 0
Net::SSLeay 1.46
Scalar::Util 0
ISO-639_1-0.02
pathname: L/LD/LDIDRY/ISO-639_1-0.02.tar.gz
provides:
ISO::639_1 0.02
requirements:
Module::Build::Tiny 0.035
perl 5.008001
JSON-2.97001
pathname: I/IS/ISHIGAKI/JSON-2.97001.tar.gz
provides:
......@@ -925,8 +932,8 @@ DISTRIBUTIONS
URI::db 0.15
URI::file 4.21
perl 5.010001
Mojolicious-8.03
pathname: S/SR/SRI/Mojolicious-8.03.tar.gz
Mojolicious-8.04
pathname: S/SR/SRI/Mojolicious-8.04.tar.gz
provides:
Mojo undef
Mojo::Asset undef
......@@ -946,6 +953,7 @@ DISTRIBUTIONS
Mojo::DOM::CSS undef
Mojo::DOM::HTML undef
Mojo::Date undef
Mojo::DynamicMethods undef
Mojo::EventEmitter undef
Mojo::Exception undef
Mojo::File undef
......@@ -995,7 +1003,7 @@ DISTRIBUTIONS
Mojo::UserAgent::Transactor undef
Mojo::Util undef
Mojo::WebSocket undef
Mojolicious 8.03
Mojolicious 8.04
Mojolicious::Command undef
Mojolicious::Command::Author::cpanify undef
Mojolicious::Command::Author::generate undef
......
......@@ -128,6 +128,10 @@ sub startup {
->to('Misc#index')
->name('index');
$r->get('/lang/:l')
->to('Misc#change_lang')
->name('lang');
if (defined $self->config('ldap') || defined $self->config('htpasswd')) {
# Login page
$r->get('/login')
......
......@@ -13,6 +13,19 @@ sub index {
}
}
sub change_lang {
my $c = shift;
my $l = $c->param('l');
$c->cookie($c->app->moniker.'_lang' => $l, { path => $c->config('prefix') });
if ($c->req->headers->referrer) {
return $c->redirect_to($c->req->headers->referrer);
} else {
return $c->redirect_to('/');
}
}
sub about {
shift->render(template => 'about');
}
......
......@@ -44,7 +44,7 @@ msgstr "Un agraïment amb la foto d'un gatet a <a href=\"https://framasphere.org
msgid "Abort"
msgstr "Avorta"
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:36 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:49
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:48 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:71
msgid "About"
msgstr "Quant a"
......@@ -85,11 +85,11 @@ msgstr "Tanca"
msgid "Comma-separated email addresses"
msgstr "Adreces de correu electrònic separades per comes"
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:15
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:14
msgid "Copy all links to clipboard"
msgstr "Copia tots els enllaços al porta-retalls"
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:18
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:17
msgid "Copy to clipboard"
msgstr "Copia al porta-retalls"
......@@ -117,7 +117,7 @@ msgstr "Eliminar-lo a la primera descàrrega?"
msgid "Delete selected files"
msgstr ""
#: themes/default/templates/files.html.ep:32 themes/default/templates/partial/index.js.ep:19
#: themes/default/templates/files.html.ep:32 themes/default/templates/partial/index.js.ep:18
msgid "Deletion link"
msgstr "Enllaç per a eliminació"
......@@ -125,7 +125,7 @@ msgstr "Enllaç per a eliminació"
msgid "Don't worry: if a user begins to download the file before the expiration and the download ends after the expiration, he will be able to get the file."
msgstr "No patiu per si un usuari comença a descarregar el fitxer abans de l'expiració i la descàrrega acaba després de l'expiració, encara podrà obtenir el fitxer."
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:21 themes/default/templates/render.html.ep:28
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:20 themes/default/templates/render.html.ep:28
msgid "Download"
msgstr "Descàrrega"
......@@ -133,7 +133,7 @@ msgstr "Descàrrega"
msgid "Download aborted."
msgstr "Descàrrega avortada."
#: themes/default/templates/files.html.ep:27 themes/default/templates/partial/index.js.ep:20
#: themes/default/templates/files.html.ep:27 themes/default/templates/partial/index.js.ep:19
msgid "Download link"
msgstr "Enllaç per a descàrrega"
......@@ -157,7 +157,7 @@ msgstr "Assumpte del correu electrònic"
msgid "Emails"
msgstr "correus electrònics"
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:22
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:21
msgid "Encrypting part XX1 of XX2"
msgstr "S'està xifrant la part XX1 de XX2"
......@@ -173,7 +173,7 @@ msgstr "Error: el fitxer no s'ha enviat del tot."
msgid "Error: unable to find the file. Are you sure of your URL?"
msgstr "Error: no trobo el fitxer. Esteu segur de la URL ?"
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:23
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:22
msgid "Expiration:"
msgstr "Expiració:"
......@@ -213,11 +213,11 @@ msgstr "Hola,\\n\\nVe't aquí uns fitxers que vull compartir amb tu:"
msgid "Here's some files"
msgstr "Ve't aquí uns fitxers"
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:25
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:24
msgid "Hit Enter, then Ctrl+C to copy all the download links"
msgstr "Prem Retorn, i després Ctrl+C per copiar tots els enllaços de descàrrega"
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:24
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:23
msgid "Hit Enter, then Ctrl+C to copy the download link"
msgstr "Prem Retorn, i després Ctrl+C per copiar l'enllaç de descàrrega"
......@@ -262,11 +262,15 @@ msgstr "Sembla que la clau a l'URL és incorrecta. Si us plau, verifiqueu l'URL.
msgid "Javascript is disabled. You won't be able to use Lufi."
msgstr "Teniu el javascript deactivat. No podreu usar Lufi."
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:40 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:63
msgid "Language"
msgstr ""
#: themes/default/templates/login.html.ep:15
msgid "Login"
msgstr "Entrada"
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:38 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:51
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:50 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:73
msgid "Logout"
msgstr "Sortida"
......@@ -278,7 +282,7 @@ msgstr "Lufi és programari lliure d'allotjament de fitxers."
msgid "Mail"
msgstr ""
#: themes/default/templates/files.html.ep:3 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:32 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:45
#: themes/default/templates/files.html.ep:3 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:34 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:57
msgid "My files"
msgstr "Els meus fitxers"
......@@ -287,7 +291,7 @@ msgstr "Els meus fitxers"
msgid "No enough space available on the server for this file (size: %1)."
msgstr "No hi ha prou espai al servidor per a aquest fitxer (mida: %1)"
#: themes/default/templates/partial/files.js.ep:10 themes/default/templates/partial/index.js.ep:27
#: themes/default/templates/partial/files.js.ep:10 themes/default/templates/partial/index.js.ep:26
msgid "No expiration delay"
msgstr "Sense moratòria d'expiració"
......@@ -320,7 +324,7 @@ msgstr "Privacitat"
msgid "Purge expired files from localStorage"
msgstr "Netegeu els fitxers expirats de l'emmagatzematge local."
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:29 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:42
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:31 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:54
msgid "Report file"
msgstr ""
......@@ -328,7 +332,7 @@ msgstr ""
msgid "Rows in red mean that the files have expired and are no longer available."
msgstr "Les files en vermell indiquen que els fitxers han expirat i ja no són disponibles."
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:26
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:25
msgid "Send all links by email"
msgstr "Envia tots els enllaços per correu electrònic"
......@@ -340,7 +344,7 @@ msgstr "Envia amb aquest servidor"
msgid "Send with your own mail software"
msgstr "Envia amb el vostre propi programa de correu"
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:28
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:27
msgid "Sending part XX1 of XX2. Please, be patient, the progress bar can take a while to move."
msgstr "S'està enviant el tros XX1 de XX2. Si us plau, paciència; la barra de progrés pot trigar una mica a bellugar-se. "
......@@ -349,7 +353,7 @@ msgstr "S'està enviant el tros XX1 de XX2. Si us plau, paciència; la barra de
msgid "Share your files in total privacy on %1"
msgstr "Compartiu fitxers amb total privacitat a %1"
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:34 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:47 themes/default/templates/login.html.ep:26 themes/default/templates/logout.html.ep:8
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:36 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:59 themes/default/templates/login.html.ep:26 themes/default/templates/logout.html.ep:8
msgid "Signin"
msgstr "Autenticació"
......@@ -392,7 +396,7 @@ msgstr "Els fitxers que es pugen a una instaŀlació de Lufi són xifrats abans
msgid "The following email addresses are not valid: %1"
msgstr "Les següents adreces de correu electrònic no són vàlides: %1"
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:16
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:15
msgid "The link(s) has been copied to your clipboard"
msgstr "L'enllaç/ els enllaços ja estan copiats al portaretalls"
......@@ -416,7 +420,7 @@ msgstr ""
msgid "This server sets limitations according to the file size. The expiration delay of your file will be the minimum between what you choose and the following limitations:"
msgstr "Aquest servidor estableix limitacions segons la mida del fitxer. La moratòria d'expiració del fitxer serà el mínim de l'escollida i aquestes limitacions:"
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:17
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:16
msgid "Unable to copy the link(s) to your clipboard"
msgstr "No s'han pogut copiar l'enllaç o els enllaços al porta-retalls."
......@@ -435,7 +439,7 @@ msgstr "No he pogut obtenir el comptador de %1. El testimoni no és vàlid."
msgid "Unable to get counter for %1. You are not authenticated."
msgstr "No he pogut obtenir el comptador de %1. No esteu autenticat."
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:31 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:44
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:33 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:56
msgid "Upload files"
msgstr "Pujar fitxers"
......@@ -447,7 +451,7 @@ msgstr "Pujat a les"
msgid "Uploaded files"
msgstr "Fitxers pujats"
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:29
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:28
msgid "Websocket communication error"
msgstr "Error de comunicacions del websocket"
......@@ -475,7 +479,7 @@ msgstr "No sembla que hi hagi una clau a la URL. No podreu desxifrar el fitxer.
msgid "You have attempted to leave this page. The download will be canceled. Are you sure?"
msgstr "Heu intentat deixar aquesta pàgina. Es canceŀlarà la descàrrega. N'esteu segur?"
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:14
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:13
msgid "You have attempted to leave this page. The upload will be canceled. Are you sure?"
msgstr "Heu intentat deixar aquesta pàgina. Es canceŀlarà la pujada. N'esteu segur?"
......
......@@ -41,7 +41,7 @@ msgstr ""
msgid "Abort"
msgstr ""
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:36 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:49
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:48 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:71
msgid "About"
msgstr ""
......@@ -82,11 +82,11 @@ msgstr ""
msgid "Comma-separated email addresses"
msgstr ""
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:15
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:14
msgid "Copy all links to clipboard"
msgstr ""
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:18
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:17
msgid "Copy to clipboard"
msgstr ""
......@@ -114,7 +114,7 @@ msgstr ""
msgid "Delete selected files"
msgstr ""
#: themes/default/templates/files.html.ep:32 themes/default/templates/partial/index.js.ep:19
#: themes/default/templates/files.html.ep:32 themes/default/templates/partial/index.js.ep:18
msgid "Deletion link"
msgstr ""
......@@ -122,7 +122,7 @@ msgstr ""
msgid "Don't worry: if a user begins to download the file before the expiration and the download ends after the expiration, he will be able to get the file."
msgstr ""
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:21 themes/default/templates/render.html.ep:28
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:20 themes/default/templates/render.html.ep:28
msgid "Download"
msgstr ""
......@@ -130,7 +130,7 @@ msgstr ""
msgid "Download aborted."
msgstr ""
#: themes/default/templates/files.html.ep:27 themes/default/templates/partial/index.js.ep:20
#: themes/default/templates/files.html.ep:27 themes/default/templates/partial/index.js.ep:19
msgid "Download link"
msgstr ""
......@@ -154,7 +154,7 @@ msgstr ""
msgid "Emails"
msgstr ""
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:22
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:21
msgid "Encrypting part XX1 of XX2"
msgstr ""
......@@ -170,7 +170,7 @@ msgstr ""
msgid "Error: unable to find the file. Are you sure of your URL?"
msgstr ""
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:23
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:22
msgid "Expiration:"
msgstr ""
......@@ -210,11 +210,11 @@ msgstr ""
msgid "Here's some files"
msgstr ""
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:25
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:24
msgid "Hit Enter, then Ctrl+C to copy all the download links"
msgstr ""
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:24
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:23
msgid "Hit Enter, then Ctrl+C to copy the download link"
msgstr ""
......@@ -258,11 +258,15 @@ msgstr ""
msgid "Javascript is disabled. You won't be able to use Lufi."
msgstr ""
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:40 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:63
msgid "Language"
msgstr ""
#: themes/default/templates/login.html.ep:15
msgid "Login"
msgstr ""
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:38 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:51
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:50 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:73
msgid "Logout"
msgstr ""
......@@ -274,7 +278,7 @@ msgstr ""
msgid "Mail"
msgstr ""
#: themes/default/templates/files.html.ep:3 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:32 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:45
#: themes/default/templates/files.html.ep:3 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:34 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:57
msgid "My files"
msgstr ""
......@@ -283,7 +287,7 @@ msgstr ""
msgid "No enough space available on the server for this file (size: %1)."
msgstr ""
#: themes/default/templates/partial/files.js.ep:10 themes/default/templates/partial/index.js.ep:27
#: themes/default/templates/partial/files.js.ep:10 themes/default/templates/partial/index.js.ep:26
msgid "No expiration delay"
msgstr ""
......@@ -316,7 +320,7 @@ msgstr ""
msgid "Purge expired files from localStorage"
msgstr ""
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:29 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:42
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:31 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:54
msgid "Report file"
msgstr ""
......@@ -324,7 +328,7 @@ msgstr ""
msgid "Rows in red mean that the files have expired and are no longer available."
msgstr ""
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:26
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:25
msgid "Send all links by email"
msgstr ""
......@@ -336,7 +340,7 @@ msgstr ""
msgid "Send with your own mail software"
msgstr ""
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:28
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:27
msgid "Sending part XX1 of XX2. Please, be patient, the progress bar can take a while to move."
msgstr ""
......@@ -345,7 +349,7 @@ msgstr ""
msgid "Share your files in total privacy on %1"
msgstr ""
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:34 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:47 themes/default/templates/login.html.ep:26 themes/default/templates/logout.html.ep:8
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:36 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:59 themes/default/templates/login.html.ep:26 themes/default/templates/logout.html.ep:8
msgid "Signin"
msgstr ""
......@@ -386,7 +390,7 @@ msgstr ""
msgid "The following email addresses are not valid: %1"
msgstr ""
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:16
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:15
msgid "The link(s) has been copied to your clipboard"
msgstr ""
......@@ -410,7 +414,7 @@ msgstr ""
msgid "This server sets limitations according to the file size. The expiration delay of your file will be the minimum between what you choose and the following limitations:"
msgstr ""
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:17
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:16
msgid "Unable to copy the link(s) to your clipboard"
msgstr ""
......@@ -429,7 +433,7 @@ msgstr ""
msgid "Unable to get counter for %1. You are not authenticated."
msgstr ""
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:31 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:44
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:33 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:56
msgid "Upload files"
msgstr ""
......@@ -441,7 +445,7 @@ msgstr ""
msgid "Uploaded files"
msgstr ""
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:29
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:28
msgid "Websocket communication error"
msgstr ""
......@@ -469,7 +473,7 @@ msgstr ""
msgid "You have attempted to leave this page. The download will be canceled. Are you sure?"
msgstr ""
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:14
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:13
msgid "You have attempted to leave this page. The upload will be canceled. Are you sure?"
msgstr ""
......
......@@ -43,7 +43,7 @@ msgstr "Un merci avec une photo de chaton sur <a href=\"https://framasphere.org/
msgid "Abort"
msgstr "Abandonner"
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:36 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:49
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:48 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:71
msgid "About"
msgstr "À propos"
......@@ -84,11 +84,11 @@ msgstr "Fermer"
msgid "Comma-separated email addresses"
msgstr "Adresses mails séparées par des virgules"
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:15
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:14
msgid "Copy all links to clipboard"
msgstr "Copier tous les liens dans le presse-papier"
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:18
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:17
msgid "Copy to clipboard"
msgstr "Copier dans le presse-papier"
......@@ -116,7 +116,7 @@ msgstr "Supprimer après le premier téléchargement ?"
msgid "Delete selected files"
msgstr "Supprimer les fichiers sélectionnés"
#: themes/default/templates/files.html.ep:32 themes/default/templates/partial/index.js.ep:19
#: themes/default/templates/files.html.ep:32 themes/default/templates/partial/index.js.ep:18
msgid "Deletion link"
msgstr "Lien de suppression"
......@@ -124,7 +124,7 @@ msgstr "Lien de suppression"
msgid "Don't worry: if a user begins to download the file before the expiration and the download ends after the expiration, he will be able to get the file."
msgstr "Ne vous inquiétez pas : si un utilisateur commence à télécharger le fichier avant son expiration et que le téléchargement se termine après l’expiration, l’utilisateur pourra quand même récupérer le fichier."
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:21 themes/default/templates/render.html.ep:28
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:20 themes/default/templates/render.html.ep:28
msgid "Download"
msgstr "Télécharger"
......@@ -132,7 +132,7 @@ msgstr "Télécharger"
msgid "Download aborted."
msgstr "Téléchargement abandonné."
#: themes/default/templates/files.html.ep:27 themes/default/templates/partial/index.js.ep:20
#: themes/default/templates/files.html.ep:27 themes/default/templates/partial/index.js.ep:19
msgid "Download link"
msgstr "Lien de téléchargement"
......@@ -156,7 +156,7 @@ msgstr "Sujet du mail"
msgid "Emails"
msgstr "Mails"
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:22
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:21
msgid "Encrypting part XX1 of XX2"
msgstr "Chiffrement du fragment XX1 sur XX2"
......@@ -172,7 +172,7 @@ msgstr "Erreur : le fichier n’a pas été envoyé dans son intégralité"
msgid "Error: unable to find the file. Are you sure of your URL?"
msgstr "Erreur : impossible de retrouver le fichier. Êtes-vous sûr(e) de l’URL ?"
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:23
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:22
msgid "Expiration:"
msgstr "Expiration :"
......@@ -212,11 +212,11 @@ msgstr "Bonjour,\\n\\nVoici quelques fichiers que je souhaite partager avec toi
msgid "Here's some files"
msgstr "Voici quelques fichiers"
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:25
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:24
msgid "Hit Enter, then Ctrl+C to copy all the download links"
msgstr "Appuyez sur la touche Entrée puis faites Ctrl+C pour copier tous les liens de téléchargement"
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:24
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:23
msgid "Hit Enter, then Ctrl+C to copy the download link"
msgstr "Appuyez sur la touche Entrée puis faites Ctrl+C pour copier le lien de téléchargement"
......@@ -260,11 +260,15 @@ msgstr "Il semble que la clé dans votre URL soit incorrecte. Veuillez vérifier
msgid "Javascript is disabled. You won't be able to use Lufi."
msgstr "Javascript est désactivé. Lufi ne fonctionnera pas."
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:40 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:63
msgid "Language"
msgstr "Langue"
#: themes/default/templates/login.html.ep:15
msgid "Login"
msgstr "Identifiant"
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:38 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:51
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:50 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:73
msgid "Logout"
msgstr "Déconnexion"
......@@ -276,7 +280,7 @@ msgstr "Lufi est un logiciel libre d’hébergement de fichiers."
msgid "Mail"
msgstr "Mail"
#: themes/default/templates/files.html.ep:3 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:32 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:45
#: themes/default/templates/files.html.ep:3 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:34 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:57
msgid "My files"
msgstr "Mes fichiers"
......@@ -285,7 +289,7 @@ msgstr "Mes fichiers"
msgid "No enough space available on the server for this file (size: %1)."
msgstr "Espace disque insuffisant sur le serveur pour ce fichier (taille du fichier : %1)."
#: themes/default/templates/partial/files.js.ep:10 themes/default/templates/partial/index.js.ep:27
#: themes/default/templates/partial/files.js.ep:10 themes/default/templates/partial/index.js.ep:26
msgid "No expiration delay"
msgstr "Pas de délai d’expiration"
......@@ -318,7 +322,7 @@ msgstr "Confidentialité"
msgid "Purge expired files from localStorage"
msgstr "Supprimer du localStorage les fichiers expirés"
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:29 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:42
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:31 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:54
msgid "Report file"
msgstr "Signaler un fichier"
......@@ -326,7 +330,7 @@ msgstr "Signaler un fichier"
msgid "Rows in red mean that the files have expired and are no longer available."
msgstr "Les lignes en rouge indiquent que le fichier a expiré et n’est plus disponible."
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:26
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:25
msgid "Send all links by email"
msgstr "Envoyer tous les liens par mail"
......@@ -338,7 +342,7 @@ msgstr "Envoyer avec ce serveur"
msgid "Send with your own mail software"
msgstr "Envoyer avec votre propre logiciel de mail"
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:28
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:27
msgid "Sending part XX1 of XX2. Please, be patient, the progress bar can take a while to move."
msgstr "Envoi du fragment XX1 sur XX2. Veuillez patienter, la barre de progression peut mettre du temps avant d’avancer."
......@@ -347,7 +351,7 @@ msgstr "Envoi du fragment XX1 sur XX2. Veuillez patienter, la barre de progressi
msgid "Share your files in total privacy on %1"
msgstr "Partagez vos fichiers en toute confidentialité sur %1"
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:34 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:47 themes/default/templates/login.html.ep:26 themes/default/templates/logout.html.ep:8
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:36 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:59 themes/default/templates/login.html.ep:26 themes/default/templates/logout.html.ep:8
msgid "Signin"
msgstr "Connexion"
......@@ -392,7 +396,7 @@ msgstr "Les fichiers envoyés sur une instance de Lufi sont chiffrés avant l’
msgid "The following email addresses are not valid: %1"
msgstr "Les adresses mail suivantes ne sont pas valides : %1"
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:16
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:15
msgid "The link(s) has been copied to your clipboard"
msgstr "Le(s) lien(s) a/ont été copié dans votre presse-papier"
......@@ -416,7 +420,7 @@ msgstr "The fichier a été désactivé par les administrateurs ou administratri
msgid "This server sets limitations according to the file size. The expiration delay of your file will be the minimum between what you choose and the following limitations:"
msgstr "Ce serveur impose des limitations selon la taille des fichiers. Le délai d’expiration de votre fichier sera le minimum entre ce que vous avez choisi et les limites suivantes :"
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:17
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:16
msgid "Unable to copy the link(s) to your clipboard"
msgstr "Impossible de copier le(s) lien(s) dans votre presse-papier"
......@@ -435,7 +439,7 @@ msgstr "Impossible de récupérer le compteur pour %1. Le jeton est invalide."
msgid "Unable to get counter for %1. You are not authenticated."
msgstr "Impossible de récupérer le compteur pour %1. Vous n’êtes pas connecté·e."
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:31 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:44
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:33 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:56
msgid "Upload files"
msgstr "Envoyer des fichiers"
......@@ -447,7 +451,7 @@ msgstr "Envoyé le"
msgid "Uploaded files"
msgstr "Fichiers envoyés"
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:29
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:28
msgid "Websocket communication error"
msgstr "Erreur de communication WebSocket"
......@@ -475,7 +479,7 @@ msgstr "Il semble que vous n’ayez pas de clé dans votre URL. Vous ne serez pa
msgid "You have attempted to leave this page. The download will be canceled. Are you sure?"
msgstr "Vous essayez de quitter la page. Le téléchargement sera annulé. Êtes-vous sûr(e) ?"
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:14
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:13
msgid "You have attempted to leave this page. The upload will be canceled. Are you sure?"
msgstr "Vous essayez de quitter la page. L’envoi sera annulé. Êtes-vous sûr(e) ?"
......
......@@ -43,7 +43,7 @@ msgstr "Un grazie con una foto di un gattino sur <a href=\"https://framasphere.o
msgid "Abort"
msgstr "Annulla"
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:36 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:49
#: themes/default/templates/layouts/default.html.ep:48 themes/default/templates/layouts/default.html.ep:71
msgid "About"
msgstr "A proposito"
......@@ -84,11 +84,11 @@ msgstr "Chiudi"
msgid "Comma-separated email addresses"
msgstr "Indirizzi email separati da virgole"
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:15
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:14
msgid "Copy all links to clipboard"
msgstr "Copiare tutti i link negli appunti"
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:18
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:17
msgid "Copy to clipboard"
msgstr "Copiare negli appunti"
......@@ -116,7 +116,7 @@ msgstr "Cancellare al primo download?"
msgid "Delete selected files"
msgstr ""
#: themes/default/templates/files.html.ep:32 themes/default/templates/partial/index.js.ep:19
#: themes/default/templates/files.html.ep:32 themes/default/templates/partial/index.js.ep:18
msgid "Deletion link"
msgstr "Link per l'eliminazione"
......@@ -124,7 +124,7 @@ msgstr "Link per l'eliminazione"
msgid "Don't worry: if a user begins to download the file before the expiration and the download ends after the expiration, he will be able to get the file."
msgstr "Non preoccuparti: se un utente cominciasse il download del file prima della scadenza ed il download terminasse dopo la scadenza, potrebbe ottenere il file."
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:21 themes/default/templates/render.html.ep:28
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:20 themes/default/templates/render.html.ep:28
msgid "Download"
msgstr "Download"
......@@ -132,7 +132,7 @@ msgstr "Download"
msgid "Download aborted."
msgstr "Download annullato."
#: themes/default/templates/files.html.ep:27 themes/default/templates/partial/index.js.ep:20
#: themes/default/templates/files.html.ep:27 themes/default/templates/partial/index.js.ep:19
msgid "Download link"
msgstr "Link per il download"
......@@ -156,7 +156,7 @@ msgstr "Oggetto dell'email"
msgid "Emails"
msgstr "Email"
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:22
#: themes/default/templates/partial/index.js.ep:21
msgid "Encrypting part XX1 of XX2"
msgstr "Cifratura della parte XX1 di XX2"
......@@ -172,7 +172,7 @@ msgstr "Errore: il file non è stato inviato completamente"