Commit 0239b5c8 authored by Luc Didry's avatar Luc Didry
Browse files

Fix #103 Add a fixed_domain option

This commit is dedicated to Schoumi, who is supporting me on Tipeee.
Many thanks :-)
parent b5900313
......@@ -10,7 +10,7 @@
# if you use Lufi behind a reverse proxy like Nginx, you want ro set proxy to 1
# if you use Lufi directly, let it commented
#proxy => 1,
# Please read http://mojolicious.org/perldoc/Mojo/Server/Hypnotoad#workers
# to adjust this to your server
workers => 30,
......@@ -161,6 +161,10 @@
# optional, default to 0
#allow_pwd_on_files => 0,
# if set, the files' URLs will always use this domain
# optional
#fixed_domain => 'example.org',
#########################
# Lufi cron jobs settings
#########################
......
......@@ -85,11 +85,11 @@ msgstr "Tanca"
msgid "Comma-separated email addresses"
msgstr "Adreces de correu electrònic separades per comes"
#: themes/default/templates/index.html.ep:100
#: themes/default/templates/index.html.ep:105
msgid "Copy all links to clipboard"
msgstr "Copia tots els enllaços al porta-retalls"
#: themes/default/templates/index.html.ep:103
#: themes/default/templates/index.html.ep:108
msgid "Copy to clipboard"
msgstr "Copia al porta-retalls"
......@@ -117,7 +117,7 @@ msgstr "Eliminar-lo a la primera descàrrega?"
msgid "Delete selected files"
msgstr ""
#: themes/default/templates/files.html.ep:32 themes/default/templates/index.html.ep:104
#: themes/default/templates/files.html.ep:32 themes/default/templates/index.html.ep:109
msgid "Deletion link"
msgstr "Enllaç per a eliminació"
......@@ -125,7 +125,7 @@ msgstr "Enllaç per a eliminació"
msgid "Don't worry: if a user begins to download the file before the expiration and the download ends after the expiration, he will be able to get the file."
msgstr "No patiu per si un usuari comença a descarregar el fitxer abans de l'expiració i la descàrrega acaba després de l'expiració, encara podrà obtenir el fitxer."
#: themes/default/templates/index.html.ep:106 themes/default/templates/render.html.ep:28
#: themes/default/templates/index.html.ep:111 themes/default/templates/render.html.ep:28
msgid "Download"
msgstr "Descàrrega"
......@@ -133,7 +133,7 @@ msgstr "Descàrrega"
msgid "Download aborted."
msgstr "Descàrrega avortada."
#: themes/default/templates/files.html.ep:27 themes/default/templates/index.html.ep:105
#: themes/default/templates/files.html.ep:27 themes/default/templates/index.html.ep:110
msgid "Download link"
msgstr "Enllaç per a descàrrega"
......@@ -157,7 +157,7 @@ msgstr "Assumpte del correu electrònic"
msgid "Emails"
msgstr "correus electrònics"
#: themes/default/templates/index.html.ep:107
#: themes/default/templates/index.html.ep:112
msgid "Encrypting part XX1 of XX2"
msgstr "S'està xifrant la part XX1 de XX2"
......@@ -173,7 +173,7 @@ msgstr "Error: el fitxer no s'ha enviat del tot."
msgid "Error: unable to find the file. Are you sure of your URL?"
msgstr "Error: no trobo el fitxer. Esteu segur de la URL ?"
#: themes/default/templates/index.html.ep:108
#: themes/default/templates/index.html.ep:113
msgid "Expiration:"
msgstr "Expiració:"
......@@ -209,11 +209,11 @@ msgstr "Hola,\\n\\nVe't aquí uns fitxers que vull compartir amb tu:"
msgid "Here's some files"
msgstr "Ve't aquí uns fitxers"
#: themes/default/templates/index.html.ep:110
#: themes/default/templates/index.html.ep:115
msgid "Hit Enter, then Ctrl+C to copy all the download links"
msgstr "Prem Retorn, i després Ctrl+C per copiar tots els enllaços de descàrrega"
#: themes/default/templates/index.html.ep:109
#: themes/default/templates/index.html.ep:114
msgid "Hit Enter, then Ctrl+C to copy the download link"
msgstr "Prem Retorn, i després Ctrl+C per copiar l'enllaç de descàrrega"
......@@ -283,7 +283,7 @@ msgstr "Els meus fitxers"
msgid "No enough space available on the server for this file (size: %1)."
msgstr "No hi ha prou espai al servidor per a aquest fitxer (mida: %1)"
#: themes/default/templates/files.html.ep:45 themes/default/templates/index.html.ep:112
#: themes/default/templates/files.html.ep:50 themes/default/templates/index.html.ep:117
msgid "No expiration delay"
msgstr "Sense moratòria d'expiració"
......@@ -320,7 +320,7 @@ msgstr "Netegeu els fitxers expirats de l'emmagatzematge local."
msgid "Rows in red mean that the files have expired and are no longer available."
msgstr "Les files en vermell indiquen que els fitxers han expirat i ja no són disponibles."
#: themes/default/templates/index.html.ep:111
#: themes/default/templates/index.html.ep:116
msgid "Send all links by email"
msgstr "Envia tots els enllaços per correu electrònic"
......@@ -332,7 +332,7 @@ msgstr "Envia amb aquest servidor"
msgid "Send with your own mail software"
msgstr "Envia amb el vostre propi programa de correu"
#: themes/default/templates/index.html.ep:113
#: themes/default/templates/index.html.ep:118
msgid "Sending part XX1 of XX2. Please, be patient, the progress bar can take a while to move."
msgstr "S'està enviant el tros XX1 de XX2. Si us plau, paciència; la barra de progrés pot trigar una mica a bellugar-se. "
......@@ -363,7 +363,7 @@ msgstr ""
"L'administrador només pot veure el nom del fitxer, la seva mida i el seu\n"
"mimetype (quina mena de fitxer és: vídeo, text, etc.)"
#: themes/default/templates/files.html.ep:46
#: themes/default/templates/files.html.ep:51
msgid "The data has been successfully imported."
msgstr "La importació de les dades ha reeixit."
......@@ -388,7 +388,7 @@ msgstr "Els fitxers que es pugen a una instaŀlació de Lufi són xifrats abans
msgid "The following email addresses are not valid: %1"
msgstr "Les següents adreces de correu electrònic no són vàlides: %1"
#: themes/default/templates/index.html.ep:101
#: themes/default/templates/index.html.ep:106
msgid "The link(s) has been copied to your clipboard"
msgstr "L'enllaç/ els enllaços ja estan copiats al portaretalls"
......@@ -408,7 +408,7 @@ msgstr "El servidor no ha pogut trobar el registre del fitxer per afegir-hi el t
msgid "This server sets limitations according to the file size. The expiration delay of your file will be the minimum between what you choose and the following limitations:"
msgstr "Aquest servidor estableix limitacions segons la mida del fitxer. La moratòria d'expiració del fitxer serà el mínim de l'escollida i aquestes limitacions:"
#: themes/default/templates/index.html.ep:102
#: themes/default/templates/index.html.ep:107
msgid "Unable to copy the link(s) to your clipboard"
msgstr "No s'han pogut copiar l'enllaç o els enllaços al porta-retalls."
......@@ -439,7 +439,7 @@ msgstr "Pujat a les"
msgid "Uploaded files"
msgstr "Fitxers pujats"
#: themes/default/templates/index.html.ep:114
#: themes/default/templates/index.html.ep:119
msgid "Websocket communication error"
msgstr "Error de comunicacions del websocket"
......@@ -467,7 +467,7 @@ msgstr "No sembla que hi hagi una clau a la URL. No podreu desxifrar el fitxer.
msgid "You have attempted to leave this page. The download will be canceled. Are you sure?"
msgstr "Heu intentat deixar aquesta pàgina. Es canceŀlarà la descàrrega. N'esteu segur?"
#: themes/default/templates/index.html.ep:99
#: themes/default/templates/index.html.ep:104
msgid "You have attempted to leave this page. The upload will be canceled. Are you sure?"
msgstr "Heu intentat deixar aquesta pàgina. Es canceŀlarà la pujada. N'esteu segur?"
......
......@@ -82,11 +82,11 @@ msgstr ""
msgid "Comma-separated email addresses"
msgstr ""
#: themes/default/templates/index.html.ep:100
#: themes/default/templates/index.html.ep:105
msgid "Copy all links to clipboard"
msgstr ""
#: themes/default/templates/index.html.ep:103
#: themes/default/templates/index.html.ep:108
msgid "Copy to clipboard"
msgstr ""
......@@ -114,7 +114,7 @@ msgstr ""
msgid "Delete selected files"
msgstr ""
#: themes/default/templates/files.html.ep:32 themes/default/templates/index.html.ep:104
#: themes/default/templates/files.html.ep:32 themes/default/templates/index.html.ep:109
msgid "Deletion link"
msgstr ""
......@@ -122,7 +122,7 @@ msgstr ""
msgid "Don't worry: if a user begins to download the file before the expiration and the download ends after the expiration, he will be able to get the file."
msgstr ""
#: themes/default/templates/index.html.ep:106 themes/default/templates/render.html.ep:28
#: themes/default/templates/index.html.ep:111 themes/default/templates/render.html.ep:28
msgid "Download"
msgstr ""
......@@ -130,7 +130,7 @@ msgstr ""
msgid "Download aborted."
msgstr ""
#: themes/default/templates/files.html.ep:27 themes/default/templates/index.html.ep:105
#: themes/default/templates/files.html.ep:27 themes/default/templates/index.html.ep:110
msgid "Download link"
msgstr ""
......@@ -154,7 +154,7 @@ msgstr ""
msgid "Emails"
msgstr ""
#: themes/default/templates/index.html.ep:107
#: themes/default/templates/index.html.ep:112
msgid "Encrypting part XX1 of XX2"
msgstr ""
......@@ -170,7 +170,7 @@ msgstr ""
msgid "Error: unable to find the file. Are you sure of your URL?"
msgstr ""
#: themes/default/templates/index.html.ep:108
#: themes/default/templates/index.html.ep:113
msgid "Expiration:"
msgstr ""
......@@ -206,11 +206,11 @@ msgstr ""
msgid "Here's some files"
msgstr ""
#: themes/default/templates/index.html.ep:110
#: themes/default/templates/index.html.ep:115
msgid "Hit Enter, then Ctrl+C to copy all the download links"
msgstr ""
#: themes/default/templates/index.html.ep:109
#: themes/default/templates/index.html.ep:114
msgid "Hit Enter, then Ctrl+C to copy the download link"
msgstr ""
......@@ -279,7 +279,7 @@ msgstr ""
msgid "No enough space available on the server for this file (size: %1)."
msgstr ""
#: themes/default/templates/files.html.ep:45 themes/default/templates/index.html.ep:112
#: themes/default/templates/files.html.ep:50 themes/default/templates/index.html.ep:117
msgid "No expiration delay"
msgstr ""
......@@ -316,7 +316,7 @@ msgstr ""
msgid "Rows in red mean that the files have expired and are no longer available."
msgstr ""
#: themes/default/templates/index.html.ep:111
#: themes/default/templates/index.html.ep:116
msgid "Send all links by email"
msgstr ""
......@@ -328,7 +328,7 @@ msgstr ""
msgid "Send with your own mail software"
msgstr ""
#: themes/default/templates/index.html.ep:113
#: themes/default/templates/index.html.ep:118
msgid "Sending part XX1 of XX2. Please, be patient, the progress bar can take a while to move."
msgstr ""
......@@ -357,7 +357,7 @@ msgstr ""
msgid "The administrator can only see the file's name, its size and its mimetype (what kind of file it is: video, text, etc.)."
msgstr ""
#: themes/default/templates/files.html.ep:46
#: themes/default/templates/files.html.ep:51
msgid "The data has been successfully imported."
msgstr ""
......@@ -382,7 +382,7 @@ msgstr ""
msgid "The following email addresses are not valid: %1"
msgstr ""
#: themes/default/templates/index.html.ep:101
#: themes/default/templates/index.html.ep:106
msgid "The link(s) has been copied to your clipboard"
msgstr ""
......@@ -402,7 +402,7 @@ msgstr ""
msgid "This server sets limitations according to the file size. The expiration delay of your file will be the minimum between what you choose and the following limitations:"
msgstr ""
#: themes/default/templates/index.html.ep:102
#: themes/default/templates/index.html.ep:107
msgid "Unable to copy the link(s) to your clipboard"
msgstr ""
......@@ -433,7 +433,7 @@ msgstr ""
msgid "Uploaded files"
msgstr ""
#: themes/default/templates/index.html.ep:114
#: themes/default/templates/index.html.ep:119
msgid "Websocket communication error"
msgstr ""
......@@ -461,7 +461,7 @@ msgstr ""
msgid "You have attempted to leave this page. The download will be canceled. Are you sure?"
msgstr ""
#: themes/default/templates/index.html.ep:99
#: themes/default/templates/index.html.ep:104
msgid "You have attempted to leave this page. The upload will be canceled. Are you sure?"
msgstr ""
......
......@@ -84,11 +84,11 @@ msgstr "Fermer"
msgid "Comma-separated email addresses"
msgstr "Adresses mails séparées par des virgules"
#: themes/default/templates/index.html.ep:100
#: themes/default/templates/index.html.ep:105
msgid "Copy all links to clipboard"
msgstr "Copier tous les liens dans le presse-papier"
#: themes/default/templates/index.html.ep:103
#: themes/default/templates/index.html.ep:108
msgid "Copy to clipboard"
msgstr "Copier dans le presse-papier"
......@@ -116,7 +116,7 @@ msgstr "Supprimer après le premier téléchargement ?"
msgid "Delete selected files"
msgstr "Supprimer les fichiers sélectionnés"
#: themes/default/templates/files.html.ep:32 themes/default/templates/index.html.ep:104
#: themes/default/templates/files.html.ep:32 themes/default/templates/index.html.ep:109
msgid "Deletion link"
msgstr "Lien de suppression"
......@@ -124,7 +124,7 @@ msgstr "Lien de suppression"
msgid "Don't worry: if a user begins to download the file before the expiration and the download ends after the expiration, he will be able to get the file."
msgstr "Ne vous inquiétez pas : si un utilisateur commence à télécharger le fichier avant son expiration et que le téléchargement se termine après l’expiration, l’utilisateur pourra quand même récupérer le fichier."
#: themes/default/templates/index.html.ep:106 themes/default/templates/render.html.ep:28
#: themes/default/templates/index.html.ep:111 themes/default/templates/render.html.ep:28
msgid "Download"
msgstr "Télécharger"
......@@ -132,7 +132,7 @@ msgstr "Télécharger"
msgid "Download aborted."
msgstr "Téléchargement abandonné."
#: themes/default/templates/files.html.ep:27 themes/default/templates/index.html.ep:105
#: themes/default/templates/files.html.ep:27 themes/default/templates/index.html.ep:110
msgid "Download link"
msgstr "Lien de téléchargement"
......@@ -156,7 +156,7 @@ msgstr "Sujet du mail"
msgid "Emails"
msgstr "Mails"
#: themes/default/templates/index.html.ep:107
#: themes/default/templates/index.html.ep:112
msgid "Encrypting part XX1 of XX2"
msgstr "Chiffrement du fragment XX1 sur XX2"
......@@ -172,7 +172,7 @@ msgstr "Erreur : le fichier n’a pas été envoyé dans son intégralité"
msgid "Error: unable to find the file. Are you sure of your URL?"
msgstr "Erreur : impossible de retrouver le fichier. Êtes-vous sûr(e) de l’URL ?"
#: themes/default/templates/index.html.ep:108
#: themes/default/templates/index.html.ep:113
msgid "Expiration:"
msgstr "Expiration :"
......@@ -208,11 +208,11 @@ msgstr "Bonjour,\\n\\nVoici quelques fichiers que je souhaite partager avec toi
msgid "Here's some files"
msgstr "Voici quelques fichiers"
#: themes/default/templates/index.html.ep:110
#: themes/default/templates/index.html.ep:115
msgid "Hit Enter, then Ctrl+C to copy all the download links"
msgstr "Appuyez sur la touche Entrée puis faites Ctrl+C pour copier tous les liens de téléchargement"
#: themes/default/templates/index.html.ep:109
#: themes/default/templates/index.html.ep:114
msgid "Hit Enter, then Ctrl+C to copy the download link"
msgstr "Appuyez sur la touche Entrée puis faites Ctrl+C pour copier le lien de téléchargement"
......@@ -281,7 +281,7 @@ msgstr "Mes fichiers"
msgid "No enough space available on the server for this file (size: %1)."
msgstr "Espace disque insuffisant sur le serveur pour ce fichier (taille du fichier : %1)."
#: themes/default/templates/files.html.ep:45 themes/default/templates/index.html.ep:112
#: themes/default/templates/files.html.ep:50 themes/default/templates/index.html.ep:117
msgid "No expiration delay"
msgstr "Pas de délai d’expiration"
......@@ -318,7 +318,7 @@ msgstr "Supprimer du localStorage les fichiers expirés"
msgid "Rows in red mean that the files have expired and are no longer available."
msgstr "Les lignes en rouge indiquent que le fichier a expiré et n’est plus disponible."
#: themes/default/templates/index.html.ep:111
#: themes/default/templates/index.html.ep:116
msgid "Send all links by email"
msgstr "Envoyer tous les liens par mail"
......@@ -330,7 +330,7 @@ msgstr "Envoyer avec ce serveur"
msgid "Send with your own mail software"
msgstr "Envoyer avec votre propre logiciel de mail"
#: themes/default/templates/index.html.ep:113
#: themes/default/templates/index.html.ep:118
msgid "Sending part XX1 of XX2. Please, be patient, the progress bar can take a while to move."
msgstr "Envoi du fragment XX1 sur XX2. Veuillez patienter, la barre de progression peut mettre du temps avant d’avancer."
......@@ -359,7 +359,7 @@ msgstr "Désolé, l’envoi de fichier est désactivé."
msgid "The administrator can only see the file's name, its size and its mimetype (what kind of file it is: video, text, etc.)."
msgstr "L’administrateur ne peut voir que le nom du fichier, sa taille et son type mime (son type de fichier : vidéo, texte, etc.)."
#: themes/default/templates/files.html.ep:46
#: themes/default/templates/files.html.ep:51
msgid "The data has been successfully imported."
msgstr "Les données ont été importées avec succès."
......@@ -384,7 +384,7 @@ msgstr "Les fichiers envoyés sur une instance de Lufi sont chiffrés avant l’
msgid "The following email addresses are not valid: %1"
msgstr "Les adresses mail suivantes ne sont pas valides : %1"
#: themes/default/templates/index.html.ep:101
#: themes/default/templates/index.html.ep:106
msgid "The link(s) has been copied to your clipboard"
msgstr "Le(s) lien(s) a/ont été copié dans votre presse-papier"
......@@ -404,7 +404,7 @@ msgstr "Le serveur a été incapable de retrouver l’enregistrement du fichier
msgid "This server sets limitations according to the file size. The expiration delay of your file will be the minimum between what you choose and the following limitations:"
msgstr "Ce serveur impose des limitations selon la taille des fichiers. Le délai d’expiration de votre fichier sera le minimum entre ce que vous avez choisi et les limites suivantes :"
#: themes/default/templates/index.html.ep:102
#: themes/default/templates/index.html.ep:107
msgid "Unable to copy the link(s) to your clipboard"
msgstr "Impossible de copier le(s) lien(s) dans votre presse-papier"
......@@ -435,7 +435,7 @@ msgstr "Envoyé le"
msgid "Uploaded files"
msgstr "Fichiers envoyés"
#: themes/default/templates/index.html.ep:114
#: themes/default/templates/index.html.ep:119
msgid "Websocket communication error"
msgstr "Erreur de communication WebSocket"
......@@ -463,7 +463,7 @@ msgstr "Il semble que vous n’ayez pas de clé dans votre URL. Vous ne serez pa
msgid "You have attempted to leave this page. The download will be canceled. Are you sure?"
msgstr "Vous essayez de quitter la page. Le téléchargement sera annulé. Êtes-vous sûr(e) ?"
#: themes/default/templates/index.html.ep:99
#: themes/default/templates/index.html.ep:104
msgid "You have attempted to leave this page. The upload will be canceled. Are you sure?"
msgstr "Vous essayez de quitter la page. L’envoi sera annulé. Êtes-vous sûr(e) ?"
......
......@@ -84,11 +84,11 @@ msgstr "Chiudi"
msgid "Comma-separated email addresses"
msgstr "Indirizzi email separati da virgole"
#: themes/default/templates/index.html.ep:100
#: themes/default/templates/index.html.ep:105
msgid "Copy all links to clipboard"
msgstr "Copiare tutti i link negli appunti"
#: themes/default/templates/index.html.ep:103
#: themes/default/templates/index.html.ep:108
msgid "Copy to clipboard"
msgstr "Copiare negli appunti"
......@@ -116,7 +116,7 @@ msgstr "Cancellare al primo download?"
msgid "Delete selected files"
msgstr ""
#: themes/default/templates/files.html.ep:32 themes/default/templates/index.html.ep:104
#: themes/default/templates/files.html.ep:32 themes/default/templates/index.html.ep:109
msgid "Deletion link"
msgstr "Link per l'eliminazione"
......@@ -124,7 +124,7 @@ msgstr "Link per l'eliminazione"
msgid "Don't worry: if a user begins to download the file before the expiration and the download ends after the expiration, he will be able to get the file."
msgstr "Non preoccuparti: se un utente cominciasse il download del file prima della scadenza ed il download terminasse dopo la scadenza, potrebbe ottenere il file."
#: themes/default/templates/index.html.ep:106 themes/default/templates/render.html.ep:28
#: themes/default/templates/index.html.ep:111 themes/default/templates/render.html.ep:28
msgid "Download"
msgstr "Download"
......@@ -132,7 +132,7 @@ msgstr "Download"
msgid "Download aborted."
msgstr "Download annullato."
#: themes/default/templates/files.html.ep:27 themes/default/templates/index.html.ep:105
#: themes/default/templates/files.html.ep:27 themes/default/templates/index.html.ep:110
msgid "Download link"
msgstr "Link per il download"
......@@ -156,7 +156,7 @@ msgstr "Oggetto dell'email"
msgid "Emails"
msgstr "Email"
#: themes/default/templates/index.html.ep:107
#: themes/default/templates/index.html.ep:112
msgid "Encrypting part XX1 of XX2"
msgstr "Cifratura della parte XX1 di XX2"
......@@ -172,7 +172,7 @@ msgstr "Errore: il file non è stato inviato completamente"
msgid "Error: unable to find the file. Are you sure of your URL?"
msgstr "Errore: impossibile trovare il file. Sei certo dell'URL ?"
#: themes/default/templates/index.html.ep:108
#: themes/default/templates/index.html.ep:113
msgid "Expiration:"
msgstr "Scadenza:"
......@@ -208,11 +208,11 @@ msgstr "Buongiorno,\\n\\necco qualche file che vorrei condividere con te:\\n"
msgid "Here's some files"
msgstr "Ecco qualche file"
#: themes/default/templates/index.html.ep:110
#: themes/default/templates/index.html.ep:115
msgid "Hit Enter, then Ctrl+C to copy all the download links"
msgstr "Premere Enter, poi Ctrl+C per copiare tutti i link di download"
#: themes/default/templates/index.html.ep:109
#: themes/default/templates/index.html.ep:114
msgid "Hit Enter, then Ctrl+C to copy the download link"
msgstr "Premere Enter, poi Ctrl+C per copiare il link di download"
......@@ -281,7 +281,7 @@ msgstr "I miei file"
msgid "No enough space available on the server for this file (size: %1)."
msgstr "Spazio disco insufficiente sul server per questo file (dimensione: %1)."
#: themes/default/templates/files.html.ep:45 themes/default/templates/index.html.ep:112
#: themes/default/templates/files.html.ep:50 themes/default/templates/index.html.ep:117
msgid "No expiration delay"
msgstr "Nessun ritardo per la scadenza"
......@@ -322,7 +322,7 @@ msgstr "Le righe in viola indicano che il file è scaduto e non è più disponib
msgid "Rows in red mean that the files have expired and are no longer available."
msgstr ""
#: themes/default/templates/index.html.ep:111
#: themes/default/templates/index.html.ep:116
msgid "Send all links by email"
msgstr "Inviare tutti i link tramite email"
......@@ -334,7 +334,7 @@ msgstr "Inviare tramite questo server"
msgid "Send with your own mail software"
msgstr "Inviare tramite il vostro programma di posta"
#: themes/default/templates/index.html.ep:113
#: themes/default/templates/index.html.ep:118
msgid "Sending part XX1 of XX2. Please, be patient, the progress bar can take a while to move."
msgstr "Invio della parte XX1 su XX2. Prego attendere, la barra di avanzamento può impiegare del tempo prima di colorarsi."
......@@ -367,7 +367,7 @@ msgstr "L'amministratore pu vedere solo il nome del file, la sua dimensione e il
msgid "The administrator can only see the file's name, its size and its mimetype (what kind of file it is: video, text, etc.)."
msgstr ""
#: themes/default/templates/files.html.ep:46
#: themes/default/templates/files.html.ep:51
msgid "The data has been successfully imported."
msgstr "I dati sono stati importati correttamente."
......@@ -392,7 +392,7 @@ msgstr "I file inviati su un istanza di Lufi sono cifrati prima dell'invio al se
msgid "The following email addresses are not valid: %1"
msgstr "I seguenti indirizzi email non sono validi: %1"
#: themes/default/templates/index.html.ep:101
#: themes/default/templates/index.html.ep:106
msgid "The link(s) has been copied to your clipboard"
msgstr "I link sono stati copiati negli appunti"
......@@ -412,7 +412,7 @@ msgstr "Il server non è stato in grado di trovare il file record a cui aggiunge
msgid "This server sets limitations according to the file size. The expiration delay of your file will be the minimum between what you choose and the following limitations:"
msgstr "Questo server pone delle limitazioni in base alla dimensione del file.La data di scadenza del tuo file sarà la minore tra quella scelta e queste limitazioni:"
#: themes/default/templates/index.html.ep:102
#: themes/default/templates/index.html.ep:107
msgid "Unable to copy the link(s) to your clipboard"
msgstr "Impossibile copiare i link negli appunti"
......@@ -443,7 +443,7 @@ msgstr "Invio il"
msgid "Uploaded files"
msgstr "File inviati"
#: themes/default/templates/index.html.ep:114
#: themes/default/templates/index.html.ep:119
msgid "Websocket communication error"
msgstr "Errore di comunicazione WebSocket"
......@@ -471,7 +471,7 @@ msgstr "Sembra che non ci sia una chiave nel tuo URL. Non sarai in grado di deci
msgid "You have attempted to leave this page. The download will be canceled. Are you sure?"
msgstr "Hai cercato di uscire da questa pagina. Il download sarà cancellato. Sei sicuro?"
#: themes/default/templates/index.html.ep:99
#: themes/default/templates/index.html.ep:104
msgid "You have attempted to leave this page. The upload will be canceled. Are you sure?"
msgstr "Hai cercato di uscire da questa pagina. L'invio sarà cancellato. Sei sicuro?"
......
......@@ -71,11 +71,11 @@ msgstr "Sluiten"
msgid "Comma-separated email addresses"
msgstr "Komma gescheiden email adressen"
#: themes/default/templates/index.html.ep:100
#: themes/default/templates/index.html.ep:105
msgid "Copy all links to clipboard"
msgstr "Kopieer alle links naar klembord"
#: themes/default/templates/index.html.ep:103
#: themes/default/templates/index.html.ep:108
msgid "Copy to clipboard"
msgstr "Kopieer naar klembord"
......@@ -103,7 +103,7 @@ msgstr "Verwijder na eerste download?"
msgid "Delete selected files"
msgstr ""
#: themes/default/templates/files.html.ep:32 themes/default/templates/index.html.ep:104
#: themes/default/templates/files.html.ep:32 themes/default/templates/index.html.ep:109
msgid "Deletion link"
msgstr "Verwijderingslink"
......@@ -111,7 +111,7 @@ msgstr "Verwijderingslink"
msgid "Don't worry: if a user begins to download the file before the expiration and the download ends after the expiration, he will be able to get the file."
msgstr "Geen zorgen: als een gebruiker de download start voor de vervaldatum, dan zal die het bestand kunnen binnenhalen."
#: themes/default/templates/index.html.ep:106 themes/default/templates/render.html.ep:28
#: themes/default/templates/index.html.ep:111 themes/default/templates/render.html.ep:28
msgid "Download"
msgstr "Download"
......@@ -119,7 +119,7 @@ msgstr "Download"
msgid "Download aborted."
msgstr "Download geannuleerd."
#: themes/default/templates/files.html.ep:27 themes/default/templates/index.html.ep:105
#: themes/default/templates/files.html.ep:27 themes/default/templates/index.html.ep:110
msgid "Download link"
msgstr "Download link"
......@@ -143,7 +143,7 @@ msgstr "Onderwerp"
msgid "Emails"
msgstr "Emails"
#: themes/default/templates/index.html.ep:107
#: themes/default/templates/index.html.ep:112
msgid "Encrypting part XX1 of XX2"
msgstr "Encrypten deel XX1 van XX2 "
......@@ -159,7 +159,7 @@ msgstr "Fout: het bestand is niet volledig opgestuurd."
msgid "Error: unable to find the file. Are you sure of your URL?"
msgstr "Fout: kan het bestand niet vinden. Is de URL juist?"
#: themes/default/templates/index.html.ep:108
#: themes/default/templates/index.html.ep:113
msgid "Expiration:"
msgstr "Vervaldatum:"
......@@ -195,11 +195,11 @@ msgstr "Hallo,\\n\\nHier zijn enkele bestanden die ik met je wil delen:\\n\\n"
msgid "Here's some files"
msgstr "Hier zijn enkele bestanden"
#: themes/default/templates/index.html.ep:110
#: themes/default/templates/index.html.ep:115
msgid "Hit Enter, then Ctrl+C to copy all the download links"
msgstr "Druk Enter, vervolgens CTRL+C om alle download links te kopieeren"
#: themes/default/templates/index.html.ep:109
#: themes/default/templates/index.html.ep:114
msgid "Hit Enter, then Ctrl+C to copy the download link"
msgstr "Druk Enter, vervolgens CTRL+C om de download link te kopieeren"
......@@ -268,7 +268,7 @@ msgstr "Mijn bestanden"
msgid "No enough space available on the server for this file (size: %1)."
msgstr "Geen genoeg ruimte op de server voor deze bestand (grootte: %1)."
#: themes/default/templates/files.html.ep:45 themes/default/templates/index.html.ep:112
#: themes/default/templates/files.html.ep:50 themes/default/templates/index.html.ep:117
msgid "No expiration delay"
msgstr "Geen verloop uitstel"
......@@ -309,7 +309,7 @@ msgstr "Registreer"
msgid "Rows in red mean that the files have expired and are no longer available."
msgstr "Rode rijen betekenen dat deze bestanden verlopen en verwijderd zijn."
#: themes/default/templates/index.html.ep:111
#: themes/default/templates/index.html.ep:116
msgid "Send all links by email"
msgstr "Verstuur alle links via mail"
......@@ -321,7 +321,7 @@ msgstr "Verstuur via deze server"