Commit f58ad408 authored by Mostafa Ahangarha's avatar Mostafa Ahangarha
Browse files

update date

parent dd809cb7
# پیش‌نویس طرح برگزاری جشن روز آزادی نرم‌افزار ۹۹
*مصطفی آهنگرها – ۱۷ تیر ۹۹*
*مصطفی آهنگرها – ۵ شهریور ۹۹*
## محتوا:
......@@ -29,4 +29,4 @@
- برنامه می‌تواند به قسمت‌های مختلف همراه با استراحت بین هر بخش تقسیم شود. بخش‌ها می‌تواند موضوعی باشند یا بر اساس ارائه‌دهندگان (مثلاً لاگ شهر الف در بخش اول و لاگ شهر ب در بخش دوم ارائه دهند)
- ترجیحاً همه بخش‌ها در پایان، یک کارگاه عملی داشته باشند که پس از پایان آن، علاقه‌مندان در زمان استراحت بین دو بخش، به مشارکت در آن خصوص بپردازند. بعد از ارائه، میزگرد می‌تواند شکل بگیرد.
- می‌شود برای هر ارائه/کارگاه، سطح مخاطب را مشخص کرد تا افراد بدانند آیا حضور در برنامه می‌تواند برای‌شان مفید باشد یا خیر
- نظر به اینکه برنامه به صورت مجازی برگزار می‌شود، به‌تر است ارائه‌ها چند روز قبل ضبط و منتشر شده باشند. به این ترتیب، در زمان تعیین شده برای آن ارائه، می‌توان به پرسش و پاسخ درباره موضوع ارائه پرداخت. در صورتی که ارائه‌ای از گذشته وجود داشته باشد، دلیلی بر تکرار نیست و می‌توان درباره همان گفتگو کرد.
\ No newline at end of file
- نظر به اینکه برنامه به صورت مجازی برگزار می‌شود، به‌تر است ارائه‌ها چند روز قبل ضبط و منتشر شده باشند. به این ترتیب، در زمان تعیین شده برای آن ارائه، می‌توان به پرسش و پاسخ درباره موضوع ارائه پرداخت. در صورتی که ارائه‌ای از گذشته وجود داشته باشد، دلیلی بر تکرار نیست و می‌توان درباره همان گفتگو کرد.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment