Commit dd809cb7 authored by Mostafa Ahangarha's avatar Mostafa Ahangarha
Browse files

Add new file

parent 57ed8247
# پیش‌نویس طرح برگزاری جشن روز آزادی نرم‌افزار ۹۹
*مصطفی آهنگرها – ۱۷ تیر ۹۹*
## محتوا:
- ارائه‌های فلسفی/تحلیلی در اهمیت آزادی نرم‌افزار و مذمت انحصار
- معرفی نرم‌افزار و تغییرات شاخص در یک سال گذشته
- کارگاه‌های آموزشی همراه با پروژه‌هایی برای مشارکت
- مشارکت در پروژه صدای موزیلا (دانش صفر – کاملاً عمومی)
- مشارکت در نقشه آزاد OSM (دانش کم – تقریباً عمومی)
- مشارکت در ترجمه (دانش زبان – نیمه تخصصی)
- نرم‌افزار
- مستندات و آموزش‌ها
- کتاب
- ویکی‌پدیا
- مشارکت در افزودن قابلیت یا رفع مشکلی خاص اما رایج (مانند افزودن قابلیت bidi یا رفع مشکل امنیتی رایج در بسته‌های nodejs)
- گفتگو، مباحثه و میزگرد با موضوعات از پیش تعیین شده
- هوش مصنوعی، سامانه‌های نظارتی و حریم خصوصی
- ما، نرم‌افزار آزاد و دولت
- چالش‌های نرم‌افزار آزاد در ۲۰۲۰ یا ۱۴۰۰
- جامعه نرم‌افزار آزاد ایران و چشم‌انداز آینده
## شکل برگزاری:
- به دلیل شرایط حاکم بر کشور به واسطه ویروس کرونا، حتی در صورت بهتر شدن شرایط نیز صلاح نیست جلسه حضوری در ابعاد بزرگ تشکیل شود. لذا این طرح، برگزاری مجازی را پیشنهاد می‌کند.
- اولویت اول، تشویق افراد به برگزاری مستقل ولو کوچک در محل زندگی/کارشان است. این طرح، فقط یکی از موارد برگزاری است نه تلاشی برای مدیریت و ساماندهی دیگر برنامه‌ها.
- برنامه می‌تواند روی BBB برگزار شده و در صورتی که کسی بتواند زیرساخت را فراهم کند، با آیس‌کت به صورت زنده نیز پخش/ضبط شود.
- برنامه می‌تواند یک جشن صبح تا شب باشد. مثلاً از ۸ صبح تا ۸ شب.
- برنامه می‌تواند به قسمت‌های مختلف همراه با استراحت بین هر بخش تقسیم شود. بخش‌ها می‌تواند موضوعی باشند یا بر اساس ارائه‌دهندگان (مثلاً لاگ شهر الف در بخش اول و لاگ شهر ب در بخش دوم ارائه دهند)
- ترجیحاً همه بخش‌ها در پایان، یک کارگاه عملی داشته باشند که پس از پایان آن، علاقه‌مندان در زمان استراحت بین دو بخش، به مشارکت در آن خصوص بپردازند. بعد از ارائه، میزگرد می‌تواند شکل بگیرد.
- می‌شود برای هر ارائه/کارگاه، سطح مخاطب را مشخص کرد تا افراد بدانند آیا حضور در برنامه می‌تواند برای‌شان مفید باشد یا خیر
- نظر به اینکه برنامه به صورت مجازی برگزار می‌شود، به‌تر است ارائه‌ها چند روز قبل ضبط و منتشر شده باشند. به این ترتیب، در زمان تعیین شده برای آن ارائه، می‌توان به پرسش و پاسخ درباره موضوع ارائه پرداخت. در صورتی که ارائه‌ای از گذشته وجود داشته باشد، دلیلی بر تکرار نیست و می‌توان درباره همان گفتگو کرد.
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment