Commit f5f98250 authored by Siltaar's avatar Siltaar
Browse files

arabic divergence

parent 0cc22505
......@@ -4,7 +4,8 @@
"Abkhaz":["ажьырныҳәа (āž̍ərnəh°̍ā)","жәабран (ž°ābrān)","хәажәкыра (x°āž°ḳərā)","мшаҧы (mšāpə)","лаҵара (lāc̣ārā)","рашәара (rāš°ārā)","ҧхынгәы (pxəng°ə)","нанҳәа (nānh°̍ā)","цәыббра (c°əbbrā)","жьҭаара (ž̍tāārā)","абҵара (ābc̣ārā)","ҧхынҷкәын (pxənč̣̍ḳ°ən)"],
"Afrikaans":["januarie","februarie","maart","april","mei","junie","julie","augustus","september","oktober","november","desember"],
"Amharic":["ጃንዩዌሪ (ǧanyuweri)","ፌብሩወሪ (februwări)","ማርች (marč)","ኤፕረል (ʾepräl)","መይ (mäy)","ጁን (ǧun)","ጁላይ (ǧulay)","ኦገስት (ʾogäst)","ሰፕቴምበር (septembär)","ኦክተውበር (ʾokətäwbär)","ኖቬምበር (novembär)","ዲሴምበር (disembär)"],
"Arabic":["يَنَايِر (yanāyir)","فِبْرَايِر (fibrāyir)","مَارِس (māris) مَارْس (mārs)","أَبْرِيل (ʾabrīl)","مَايُو (māyū)","يُونِيُو (yūniyō)","يُولِيُو (yūliyō)","أَغُسْطُس (ʾaḡusṭus)","سِبْتِمْبِر (sibtimbir) سِبْتَمْبِر (sibtambir) سَبْتَمْبَر (sabtambar)","أُكْتُوبِر (ʾoktōbir)","نُوفِمْبِر (nūfimbir, novembir)","دِيسِمْبِر (disembir) دِيسَمْبِر (disambir)"],
"Arabic 1":["يَنَايِر (yanāyir)","فِبْرَايِر (fibrāyir)","مَارِس (māris)","أَبْرِيل (ʾabrīl)","مَايُو (māyū)","يُونِيُو (yūniyō)","يُولِيُو (yūliyō)","أَغُسْطُس (ʾaḡusṭus)","سِبْتِمْبِر (sibtimbir)","أُكْتُوبِر (ʾoktōbir)","نُوفِمْبِر (nūfimbir, novembir)","دِيسِمْبِر (disembir)"],
"Arabic 2":["يَنَايِر (yanāyir)","فِبْرَايِر (fibrāyir)","مَارْس (mārs)","أَبْرِيل (ʾabrīl)","مَايُو (māyū)","يُونِيُو (yūniyō)","يُولِيُو (yūliyō)","أَغُسْطُس (ʾaḡusṭus)","سِبْتَمْبِر (sibtambir) سَبْتَمْبَر (sabtambar)","أُكْتُوبِر (ʾoktōbir)","نُوفِمْبِر (nūfimbir, novembir)","دِيسَمْبِر (disambir)"],
"Armenian":["հունվար (hunvar)","փետրվար (pʿetrvar)","մարտ (mart)","ապրիլ (april)","մայիս (mayis)","հունիս (hunis)","հուլիս (hulis)","օգոստոս (ōgostos)","սեպտեմբեր (september)","հոկտեմբեր (hoktember)","նոյեմբեր (noyember)","դեկտեմբեր (dektember)"],
"Bashkir":["һыуығай (hïwïğay)","шаҡай (šaqay)","буранай (buranay)","алағарай (alağaray)","һабанай (habanay)","һөтай (hötay)","майай (mayay)","урағай (urağay)","һарысай (harïsay)","ҡарасай (qarasay)","ҡырпағай (qïrpağay)","аҡъюлай (aqʺyulay)"],
"Belarusian":["сту́дзень (stúdzjenʹ)","лю́ты (ljúty)","сакаві́к (sakavík)","красаві́к (krasavík)","тра́вень (trávjenʹ)","чэ́рвень (čérvjenʹ)","лі́пень (lípjenʹ)","жні́вень (žnívjenʹ)","ве́расень (vjérasjenʹ)","кастры́чнік (kastrýčnik)","лістапа́д (listapád)","сне́жань (snjéžanʹ)"],
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment