Commit 800e4b64 authored by Thomas's avatar Thomas
Browse files

New translations strings.xml (Swedish)

parent 070df8c1
......@@ -1017,14 +1017,14 @@
<string name="crash_message">Du kan skicka felrapport via e-post. Det kommer vara till hjälp för att åtgärda det :)\n\nDu kan också lägga till mer information. Tack så mycket!</string>
<string name="set_wysiwyg">Använd wysiwyg</string>
<string name="set_wysiwyg_indication">När den är aktiverad, kommer du att kunna formatera din text lätt med verktyg.</string>
<string name="action_stats">Statistics</string>
<string name="total_statuses">Total statuses</string>
<string name="number_boosts">Number of boosts</string>
<string name="number_replies">Number of replies</string>
<string name="number_statuses">Number of statuses</string>
<string name="statuses">Statuses</string>
<string name="visibility">Visibility</string>
<string name="number_with_media">Number with media</string>
<string name="action_stats">Statistik</string>
<string name="total_statuses">Totala status</string>
<string name="number_boosts">Antal boosts</string>
<string name="number_replies">Antal svar</string>
<string name="number_statuses">Antal status</string>
<string name="statuses">Statusar</string>
<string name="visibility">Synlighet</string>
<string name="number_with_media">Antalet med media</string>
<string name="number_with_sensitive_media">Number with sensitive media</string>
<string name="number_with_cw">Number with CW</string>
<string name="first_toot_date">First status date</string>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment