Commit 14a8185d authored by Thomas's avatar Thomas
Browse files

New translations strings.xml (Danish)

parent d3035b85
......@@ -1017,6 +1017,21 @@
<string name="crash_message">Du kan sende mig nedbrudsrapporten på e-mail. Det vil bidrage til problemløsningen :-)\n\nDu kan selv tilføje yderlige info. Mange tak!</string>
<string name="set_wysiwyg">Benyt wysiwyg</string>
<string name="set_wysiwyg_indication">Når aktiveret, vil du let kunne formatere din tekst vha. værktøjerne.</string>
<string name="action_stats">Statistics</string>
<string name="total_statuses">Total statuses</string>
<string name="number_boosts">Number of boosts</string>
<string name="number_replies">Number of replies</string>
<string name="number_statuses">Number of statuses</string>
<string name="statuses">Statuses</string>
<string name="visibility">Visibility</string>
<string name="number_with_media">Number with media</string>
<string name="number_with_sensitive_media">Number with sensitive media</string>
<string name="number_with_cw">Number with CW</string>
<string name="first_toot_date">First status date</string>
<string name="last_toot_date">Last status date</string>
<string name="frequency">Frequency</string>
<string name="toot_per_day">%s statuses per day</string>
<string name="date_range">Date range</string>
<plurals name="number_of_vote">
<item quantity="one">%d stemme</item>
<item quantity="other">%d stemmer</item>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment