Commit 50be1707 authored by Adrien Pavie's avatar Adrien Pavie
Browse files

Czech translation

parent c2b2dd55
......@@ -7,6 +7,9 @@ and this project adheres to [Semantic Versioning](http://semver.org/spec/v2.0.0.
## Next version (to be released)
### Added
- Translation in Czech, making Gribrouillon available in 3 languages with English and French
## 0.2.1 - 2020-02-17
......
{
"cs": {
"about_70c18bba": "O nás",
"by_email_17e53ec1": "E-mailem",
"can_t_create_a_new_sketch_please_retry_later_c658f17c": "Nelze vytvořit novou skicu. Zkuste to prosím později.",
"can_t_find_given_sketch_check_url_or_retry_later_2b5a06fe": "Nelze najít danou skicu. Zkontrolujte adresu URL nebo akci opakujte později.",
"change_background_6c1240e2": "Změnit pozadí",
"change_color_760725e9": "Změnit barvu",
"choose_a_color_711d6bf1": "Vybat barvu",
"choose_map_background_38da8c49": "Vybrat pozadí mapy",
"copy_9748f9f": "Kopírovat",
"feet_da0bcfec": "stop",
"large_9c5e80e7": "Velká",
"loading_bde52856": "Načítání",
"medium_5a8e9ead": "Střední",
"menu_39cb0e8e": "Menu",
"meters_b16f9ec4": "metrů",
"more_cf9cc661": "Více",
"no_result_for_your_search_please_check_given_addre_f7a680e1": "Žádný výsledek vašeho hledání, zkontrolujte prosím danou adresu.",
"search_280d00bd": "Hledat",
"search_service_is_unavailable_please_retry_later_19aef6cc": "Vyhledávací služba není k dispozici. Zkuste to prosím později.",
"search_your_street_city_country_d2acc036": "Vyhledejte svou ulici, město, zemi ...",
"share_your_map_8ce46090": "Sdílejte svoji mapu",
"share_your_sketch_29746764": "Sdílejte svou skicu",
"show_my_location_on_map_44eff9a6": "Zobrazit moji polohu na mapě",
"sketch_map_made_with_gribrouillon_adedf618": "Skica mapy vytvořená pomocí Gribrouillon",
"small_b070434a": "Malá",
"source_code_2395ca74": "Zdrojový kód",
"start_drawing_b72487df": "Začít kreslit",
"stop_drawing_fd3165a4": "Ukončit kresbu",
"there_was_a_deletion_error_please_reload_the_page_cfa7e8cd": "Došlo k chybě při mazání. Znovu načtěte stránku.",
"there_was_an_error_when_saving_your_edits_please_r_7479c55f": "Při ukládání vašich úprav došlo k chybě. Znovu načtěte stránku.",
"undo_a7be8fef": "Zpět",
"very_small_8ac77e7d": "Velmi malá",
"you_are_located_outside_map_bounds_77c9f75b": "Nacházíte se mimo hranice mapy",
"you_are_within_distance_unit_around_this_point_f63c6d59": "Jste v okruhu {distance} {unit} kolem tohoto bodu"
}
}
\ No newline at end of file
// Generated by i18nline.
import I18n from 'i18nline';
I18n.supportedLocales = ['en','fr'];
I18n.supportedLocales = ['cs','en','fr'];
I18n.defaultLocale = 'en';
I18n.import = locale => {
......@@ -9,6 +9,7 @@ I18n.import = locale => {
// analyzable. the use of import() will make build tools generate
// separate bundles which are downloaded on-demand.
switch (locale) {
case 'cs': return import(/* webpackChunkName: 'i18n.cs' */ './cs.json');
case 'en': return import(/* webpackChunkName: 'i18n.en' */ './en.json');
case 'fr': return import(/* webpackChunkName: 'i18n.fr' */ './fr.json');
default: return import(/* webpackChunkName: 'i18n.default' */ './default.json');
......@@ -16,6 +17,7 @@ I18n.import = locale => {
};
if ((typeof module === 'object') && module.hot) {
module.hot.accept('./cs.json', I18n.reload('cs'));
module.hot.accept('./en.json', I18n.reload('en'));
module.hot.accept('./fr.json', I18n.reload('fr'));
module.hot.accept('./default.json', I18n.reload('default'));
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment