Commit ae9e07a9 authored by Robin van der Linde's avatar Robin van der Linde Committed by Adrien Pavie
Browse files

Added Dutch language

parent f066d2af
No preview for this file type
nl:
olu:
name: OpenLevelUp!
notes:
desc: Stel een kaartverbetering voor
sent: De notitie is succesvol verstuurd
id: "Notitie #{id}"
add:
name: Voeg notitie toe
desc: Een fout gevonden of mist er iets? Laat andere mensen het weten zodat we het kunnen oplossen. Verplaats de marker naar de correcte positie en type een notitie om het probleem uit te leggen.
privacy: "(Vul alsjeblieft geen persoonlijke informatie of informatie van kaarten of pagina's met copyright in)"
actions:
opened: geopend
closed: gesloten
reopened: heropend
commented: gereageerd
comment:
user: "{action} door <a href='http://www.openstreetmap.org/user/{user}'>{user}</a> op {date}"
anon: "{action} door een anonieme gebruiker op {date}"
buttons:
add: Toevoegen
cancel: Annuleren
search: Zoek
search:
desc: Vind een plaats op de wereld
name: Zoeken
ask: Waar wil je heengaan?
results:
none: Geen resultaat gevonden
error: Er is een fout opgetreden
map:
layers:
name: Stijl
desc: Verander kaartachtergrond en -stijl
background: Achtergrond
zoom:
showdata: Zoom in om data te zien
level:
up:
desc: Weergeef hogere verdiepingen
down:
desc: Weergeef lagere verdiepingen
value: "Verdieping {l}"
routing:
desc: Vind routebeschrijving tussen twee plaatsen
data:
download:
building: Gebouwdata laden
location: Locatiedata laden
fail: Kan data niet laden
pictures:
fail: "{provider} afbeeldingen kunnen niet geladen worden"
view:
osm: Bekijk op OpenStreetMap
pictures:
loading: Afbeelding laden...
show:
fullsize: Bekijk deze afbeelding in volledige grootte
features:
name: Object
tags: Tags
url:
invalid: Ongeldige URL
email:
invalid: Ongeldig e-mailadres
hours:
show: Klik om tijden te bekijken
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment