Commit 08ab76f6 authored by Martin Bodin's avatar Martin Bodin
Browse files

I believe that a project about fake ads should include the universal language Esperanto.

parent 8007aa45
Pipeline #169831 failed with stages
in 1 minute and 7 seconds
...@@ -11,7 +11,7 @@ ...@@ -11,7 +11,7 @@
browser: 'Browser', browser: 'Browser',
adblock: 'Adblock', adblock: 'Adblock',
enabled: 'Enabled', enabled: 'Enabled',
disabled: 'Disabled ?', disabled: 'Disabled?',
ua: 'User-Agent', ua: 'User-Agent',
referrer: 'Referrer', referrer: 'Referrer',
banner: 'Banner', banner: 'Banner',
...@@ -62,6 +62,35 @@ ...@@ -62,6 +62,35 @@
border: 'Bordure', border: 'Bordure',
generate: 'Obtenir le code', generate: 'Obtenir le code',
}, },
eo: {
close: 'Fermi',
notad: 'Tio ĉi NE estas reklamo',
os: 'Sistemo',
browser: 'Retfoliumilo',
adblock: 'Adblock',
enabled: 'Ŝaltita',
disabled: 'Malŝaltita?',
ua: 'User-Agent',
referrer: 'Referanto',
banner: 'Flagafiŝo',
bannerHelp: 'La flagafiŝoj hazarde sinmontras al uzantoj laŭ kriterioj detektitaj de la programaĵo. Se nenio troviĝis, bazbildo afiŝiĝas anstataŭe (Van Gogh). Eblas ignorigi tiujn kriteroijn kaj elekti specifan flagafiŝon.',
format: 'Formato',
leaderboard: 'Larĝa flagafiŝo (728 x 90)',
medium: 'Normala rektangulo (350 x 200)',
fbanner: 'Devigi flagafiŝon',
none: 'Neniu (hazarda)',
tags: 'Serĉvorto',
tagsHelp: 'Eblas filtri la detektkriterojn. Ekzemple se vi nur volas afiŝi malverajn reklamojn pri Firefox kaj Linukso kaj forfiltri ĉiujn aliajn, nur elektu <code>firefox</code> kaj <code>linux</code> el la serĉvortoj. Kompreneble, se la vizitonto jam uzas Firefox kaj Linux, la bazbildo afiŝiĝos.',
colors: 'Koloroj',
colorsHelp: 'Koloroj nur aplikiĝas al tekstaj flagafiŝoj.',
background: 'Malantaŭe',
text1: '1a teksto',
text2: '2a teksto',
link: 'Ligilo',
button: 'Butono',
border: 'ĉirkaŭaĵo',
generate: 'Ekhavi la kodon',
},
}; };
let d = {}; let d = {};
const s = { const s = {
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment